Vi är väletablerade och har genom alla år varit en tongivande VS-entreprenör i Skåne

Policy Verksamhet

Holmströms Rör skall verka för ständiga förbättringar i en utvecklande relation med våra kunder och medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle med en säker framtid för människor, miljö och natur. Vi skall vara den naturliga partnern för professionella beställares installationer inom vatten, sanitet, värme, kyla etc
Detta uppnås genom att:

• Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och beställare
• Engagera personalen i vårt arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete genom aktivt ledarskap, utbildning och dialog
• Genom välutbildad personal och god teknikanvändning skall vi verka för en god arbetsmiljö
• Erfarenheter från både kunder och oss själva skall systematiskt återföras, för att skapa konkurrenskraftiga, felfria produkter och god arbetsmiljö
• Ligga i framkant inom vårt affärsområde vad gäller personal, kompetens och teknik
• Beakta vår policy vid inköp och produktutveckling

Droger och alkohol

Inom Holmströms Rör råder absolut nolltolerans gällande alkohol och droger under arbetstid. Inom Holmströms Rör skall vi aktivt förhindra att bruk av alkohol och droger nedsätter medarbetarnas hälsa och arbetsförmåga, och eller övergår i beroende och missbruk. Vi ska stödja medarbetare med missbruksproblem till en drogfri vardag. Vårt arbete med att förhindra och avhjälpa alkohol och drogproblem ska kännetecknas av omtanke, kompetens och ansvar. I detta arbete har företaget externa resurser till sin hjälp. Varje individ har dock själva det yttersta ansvaret för sin egen hälsa och livskvalitet. Detta kan aldrig överlåtas på någon annan.

Uppförandekod

Holmströms Rör har anslutit sig till uppförandekoden inom Sveriges Byggindustrier: https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/Byggforetagen_Uppforandekod.pdf

Utöver denna gäller följande: Holmströms Rör ska vara den naturliga partnern för professionella beställares installationsarbeten. Vi ska ligga i framkant i vårt affärsområde vad gäller personal, kompetens och teknik. Vi ska även medverka till en långsiktigt hållbar utveckling för människor, miljö och natur. Genom aktivt ledarskap, utbildning och dialog ska vi hålla vår personal engagerad och välutbildad. Vi vill att inte bara att vår personal, utan även våra samarbetsparter och kunder ska vara väl förtrogna med våra grundläggande värderingar. Holmströms Rör har fastställt denna uppförandekod som en miniminivå för oss själva samt för våra leverantörer och underentreprenörer (avtalsparter). Koden innefattar villkor för affärsetik, anställda samt säkerhet och miljö.

Vi eftersträvar tillsammans med parterna att miniminivån uppfylls. Om parterna i sin tur använder sig av underleverantörer vid produktion för vår räkning ska de försäkra sig om att även leverantörerna efterlever uppförandekoden.

Affärsetik

Holmströms Rör strävar efter långsiktiga affärsrelationer där vi alltid agerar trovärdigt och med integritet. På alla produktionsplatser ska lagar och regler följas. I situationer där vägledande lagar och regler saknas ska uppförandekoden gälla tillsammans med våra policy och rutiner. Våra avtalsparter ska alltid inneha nödvändiga handlingar såsom tillstånd, certifikat och intyg. Ingen form av prissamverkan eller kartellbildning skall förekomma. Belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag eller på annat sätt påverkar objektiviteten i affärsbeslut tillåts inte.

Anställda

Ingen förekomst av diskriminering får förekomma. Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet eller socialt ursprung, ålder, civiltillstånd, kön, religion, funktionshinder, politiska åsikter, fackförbundstillhörighet, sexuell orientering eller annan särbehandling accepteras inte. Holmströms Rör är medlemmar i Installatörsföretagen (IN) och följer avtal som gäller mellan IN och Byggnadsarbetareförbundet. Alla anställda ska ha ett anställningskontrakt som anger arbetstid och lön/löneform.

Säkerhet

Arbetsmiljön ska ej medföra att hälsa eller liv riskeras. Lokaler för produktion ska ha brandutrustning, larm, nödutgångar samt första hjälpen utrustning. Arbetstagaren skall med hjälps inventera riskerna i sitt arbete och ha tillräcklig kunskap för att utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Arbetsmiljön ska uppfylla tillämpliga lagar och regler för arbetarskydd och arbetstagaren ha tillgång till personlig skyddsutrustning i den mån det krävs. Maskiner och annan utrustning ska vara säkra att använda så att risken för skador och ohälsa minimeras.

Miljö

Holmströms Rör skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv Energieffektiva lösningar och reducerade utsläpp ska kontinuerligt eftersträvas. Avfallsmängderna ska minimeras genom att avfall så långt det är möjligt lämnas för återvinning och återanvändning. Genom väl genomförda riskanalyser och förebyggande riskminimerande åtgärder skall olyckor förhindras. Förvaring och hantering av kemikalier skall alltid ske på ett säkert sätt. Personalen som hanterar kemikalierna ska ha kännedom om deras effekter på hälsa och miljö. Försiktighetsprincipen skall tillämpas så att material och metoder som kan ge miljö- och hälsorisker undviks när bättre alternativ finns tillgängliga.

042-29 65 85

info@holmstromsror.se

Hortensiagatan 11, 256 68 Helsingborg